Geschiedenis

Rond de jaren '50, toen Bussum zich sterk naar het zuiden uitbreidde, ontstond de noodzaak van een vierde, nieuwe parochiekerk naast de St. Vitus-, de H. Hart- en de Mariakerk. Tot bouwpastoor werd benoemd pastoor C.M. Baas. De architect is H. van Putten, die ook verantwoordelijk is voor de pastorie en de daarnaast gelegen school die momenteel in gebruik is bij o.a. Versa, Vijos en de Gooische Muziekschool. De eerste steenlegging vond plaats op 7 september 1952 en op 1 juli 1953 werd de kerk geconsacreerd en in gebruik genomen. Op 21 november 1963 werd pastoor Nolet benoemd tot opvolger van bouwpastoor Baas.

Kerkklokken jozef

De klokkentoren met de klokken Paulus, Maria en Johannes Baptist was het cadeau van de parochianen ter gelegenheid van het 12-1/2 jarig bestaan van de parochie.

De parochie begon met ongeveer 2.750 parochianen welk aantal snel steeg tot
circa 4.500 door de uitbreiding van Bussum-Zuid. Inmiddels waren er binnen de parochiegrenzen twee katholieke basisscholen, de Jozefschool aan de Ceintuurbaan en de Valentijnschool aan De Bloemhof.

Ook twee kleuterscholen: de Fatima-kleuterschool en Kraaiheide.

Het R.K. Bejaardencentrum Antoniushove werd in gebruik genomen en er was een rijk katholiek sociaal verenigingsleven.

Op 15 augustus 1968 werd pastoor Nolet opgevolgd door pastor Le Jeune. Hij leidde de parochie tot 1 september 1988. Daarna volgde een interim-periode waarin de pastorale zorg werd toegewezen aan het pastorale team van de Mariakerk.

In 1997 werd pastor De Wit, eerder kapelaan in de Jozefkerk, maar inmiddels pastoor van de O.L. Vrouweparochie te Hilversum, degene die de eerst verantwoordelijke werd voor onze parochie. Daarbij geassisteerd door pastor Hung.

Maar ook de Jozefparochie ontkwam niet aan de ontkerkelijking. Halverwege de jaren zeventig was er door teruglopende financiële bijdragen onzekerheid of de zelfstandigheid bewaard kon worden. Er werd danig op de trom geroffeld en actie gevoerd om het probleem de baas te worden. En het lukte! Het aantal kerkbezoekers bedroeg in 1980 per weekend zo'n 700 parochianen. Maar de ontkerkelijking zette zich - zoals overal - tot op de dag van vandaag voort.

Momenteel zijn er zo'n 300 gezinnen/personen die al jaren trouw financieel bijdragen via de actie Kerkbalans om de parochie in stand te houden. Afgezien van bijzondere gelegenheden zijn er per weekend tussen de 100 en de 150 trouwe kerkbezoekers.
Maar wat heel belangrijk is: we vormen een parochie waarvan de mensen sterk op elkaar betrokken zijn, met een groot aantal vrijwilligers op allerlei gebied.

Helaas is de gemiddelde leeftijd de laatste decennia sterk gestegen, maar ook dat is een algemeen maatschappelijk/kerkelijk verschijnsel.