Inleiding

Als katholieken zijn we onderdeel van de Wereldkerk, geleid door de Paus van Rome en in Nederland horen we bij het Bisdom Haarlem – Amsterdam.

In onze parochie willen we ons gedragen volgens de richtlijnen van de universele Rooms Katholieke Kerk, we zijn geen “kerk in een kerk” en volgen de lijnen zoals ze uitgezet zijn door Rome en het Bisdom, in een Nederlandse context.
Het beleidsplan is gemaakt voor allen die mee willen werken aan de levensvisie van Jezus Christus: ‘Heb elkander lief, zoals Ik u heb liefgehad’. Dit plan is een uitvoering in de gemeenschap van liefde en eenheid, waarbij niemand wordt uitgesloten.
Daardoor is er in de kerk plaats voor vele spirituele wegen.
Dit pastoraal beleidsplan is gemaakt om richting te geven in pastorale zin voor de komende jaren. Het plan dient ter ondersteuning van de priesters en van allen die actief betrokken zijn in onze parochie. Wij onderkennen dat de priesters van de parochie meerdere kerken bedienen, waardoor hun beschikbare tijd voor de verschillende taken beperkt wordt. Het bisdom stelt ook dat een knelpunt is dat parochies te veel taken bij de verantwoordelijke pastoor/priesters leggen, die daardoor eigenlijk niet aan zijn werk (lees: pastorale taken en pastorale zorg) toekomt.
Wij willen als bestuur aangeven waar we ons op willen focussen. Het is een leidraad, geen vast gegeven. Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan er van afgeweken worden. Dit betekent dat we de cultuur die er heden ten dage is hanteren als uitgangpunt.

Beleidsplan

Er zijn vier pijlers, te weten catechese, gemeenschapsopbouw, liturgie en diaconie, waarbij aan elke pijler groot belang wordt gehecht.

Catechese

Catechese 1Catechese is een bindend element in onze geloofsgemeenschap Door catechese (leren, bezinnen, vormen) gestoeld op de Schrift en de christelijke traditie leren we van elkaar en verdiepen we ons geloof. Catechese is, binnen onze gemeenschap, geen eenrichtingsverkeer en neemt de ervaringen van mensen serieus. Er dient ruimte te zijn voor verschillende inzichten.

Onder andere in gespreksgroepen, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd via het parochieblad en/of sociale media, wordt nagedacht en gediscussieerd over het geloof en het handelen hiernaar in onze samenleving. Het gaat om geloofsoverdracht en geloofsverdieping, voor jong en oud.

Gemeenschapsopbouw

gemeenschapsopbouwIn onze parochie verstaan we onder geloofsgemeenschap de pluriforme groep mensen die zich verbonden weten in het streven Jezus Christus na te volgen, en die elkaar daarin ondersteunen. De gemeenschap bouwt zich op door samen te vieren, te dienen en te leren, en daarin uitnodigend te zijn. Een ontmoetingsplaats waar mensen van verschillende achtergrond zichzelf mogen zijn, gekend worden en zowel vreugde als verdriet kunnen delen.

Door zowel kinderen en hun ouders, als ook ouderen, meer te betrekken bij de gemeenschapsopbouw kunnen we meer in contact komen met elkaar. Bij kerkelijke hoogfeesten, b.v. Doop, Eerste Heilige Communie, Vormsel, Huwelijk, zal geprobeerd worden hierin meer enthousiasme te kweken om de betrokkenheid bij de Kerk te vergroten zodat men zelf iets voor de kerk wil doen.
Dat kan in de kerk, maar ook via b.v. een goede doelen actie. Sociale media zullen hierbij volop ingezet worden.

Liturgie

liturgieAlle mensen zijn van harte welkom, ongeacht hun achtergrond. We willen onderdeel zijn van de maatschappelijke gemeenschap en zichtbaar zijn in en buiten de kerk. Dit betekent dat we ons tevens meer gaan richten op jongeren en kinderen.

Centraal staan Eucharistievieringen. In oecumenische vieringen, woord- en communievieringen, gezinsvieringen en vespers is er tevens gelegenheid om samen te komen en te verbinden in onze gemeenschap Dit willen we bereiken door verschillende soorten vieringen te houden, waardoor we vertrouwen op een grotere betrokkenheid van leden in onze gemeenschap. Hiertoe zullen verschillende (leken)voorgangers gevraagd worden mee te vieren.

Diaconie

DiaconieOnder diaconie verstaan we het, vanuit een door het Evangelie geïnspireerde dienstbare houding, zorgdragen voor het voorkomen, opheffen dan wel verminderen van menselijke nood. Diaconie dient daarbij tevens gericht te zijn op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Een open oog voor de noden van mensen en solidariteit met hen zijn daarvoor een voorwaarde.
Het maatschappelijk zichtbaar willen zijn betekent dat we ook buiten de eigen kerkdeuren en buiten de geloofsgemeenschappen onze inzet dienen te tonen.
Overleg met Gemeente, maatschappelijke organisaties en oecumene dienen een grotere plaats te krijgen in ons handelen. Samenwerken met anderen zijn hierin sleutelwoorden.

Medemenselijkheid, naastenliefde en barmhartigheid zijn taken die we serieus nemen. Dichtbij en ver weg willen we onze liefde voor de medemens duidelijk maken. Dit kan door lokale initiatieven te ondersteunen maar ook door Missie, Ontwikkeling en Vrede onder de aandacht te houden.

Communicatie

communicatieGoed communiceren is belangrijk voor het adequaat functioneren van onze parochiegemeenschap.
Doel van de interne communicatie is enerzijds alle betrokken gelovigen, vrijwilligers en medewerkers goed te informeren over de activiteiten en van belang zijnde onderwerpen binnen de parochie.
Anderzijds is externe communicatie het middel om als geloofsgemeenschap naar buiten te treden over hetgeen de R.K. Kerk voor staat en gaat (de missionaire opdracht aan ieder van ons).
Communicatie vindt plaats via het parochieblad, de website, sociale media.

Financiën

Kerkbalans 1Het financieel beleid is gericht op een voorzichtig beheer van de middelen, op lange termijn. Dit betekent dat we trachten het vermogen van de parochie in stand te houden, inflatie gecorrigeerd, zonder al te veel risico te lopen.
De inkomsten van de parochie bestaan uit: bijdragen van parochianen, giften, erfstellingen en legaten, inkomsten uit het vermogen van de parochie en andere baten. Een deel van de inkomende middelen wordt aangewend voor personele kosten en de regionale financiering. Een ander deel van de financiële middelen wordt gebruikt voor het goed functioneren van de parochie. Initiatieven hiertoe kunnen komen vanuit de parochiële organisatie (bestuur, locatieteams, vrijwilligers).
Daarnaast dienen er middelen gereserveerd te worden voor het onderhoud en het in stand houden van de kerk- en bijbehorende gebouwen. Daartoe wordt een lange termijn onderhoudsplan opgesteld en bijgehouden, waarop de jaarlijkse dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen worden afgestemd.

Tot slot

Het doel van het beleid van de parochie wordt gezien als het zijn van een levende gemeenschap in een veranderende samenleving. Het parochiebestuur heeft een adviestaak naar de voorgangers, gevraagd en ongevraagd. Zij zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van de taken van de voorgangers. Het dient een klankbord te zijn voor voorgangers, parochianen en ieder die contact zoekt en belangstelling toont.